Ayguler Dericilik LTD. STI
Kombina Et Entegre Sistemimiz

Aygüler Et Kombina 'mizda kasaplık küçükbaş ve büyükbaş hayvanların teknik ve hijyenik şartları uygun tesislerde kesilmesi, kasaplık hayvanlardan elde edilecek etlerin ve sakatatların; muayenesi, gerekli teknik ve hijyenik şartlarda üretilmesi, soğutulması, muhafazası, parçalanması, mamul madde haline getirilmesi, ambalajlanması, paketlenmesi, nakledilmesi ile güvenli et ve ürünlerinin üretilmesini sağlanır.

a) Kombina çevresi 2 metre yüksekliğinde duvar ile çevrilidir.

b) Karkas etin üretildiği, etin ve sakatatın parçalandığı, hazırlanmış et karışımlarının yapıldığı, mamul madde haline getirildiği, soğutulduğu, muhafaza edildiği, ambalajlandığı, paketlendiği, nakledildiği odalar ve koridorlarda zemin, su geçirmez, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemeden yapılmıştır.

c) Atık suyun; etin üretildiği, etin ve sakatatın parçalandığı, hazırlanmış et karışımlarının yapıldığı, mamul madde üretiminin yapıldığı odalarda ızgaralı ve koku kapanlı drenlerle, diğer oda ve alanlarda ise uygun bir sistemle, akış yönü temiz sahalardan kirli sahalara doğru olacak şekilde tasfiyesi sağlanmıştır.

ç) Duvarlar; soğutma, dondurma ve muhafaza odalarında, en az depolama yüksekliğine kadar, kesim salonunda en az 3 metre yüksekliğe kadar, diğer oda ve alanlarda ise en az 2 metre yüksekliğe kadar açık renkli, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir, sağlam, düzgün ve geçirgen olmayan bir malzeme ile kaplanmıştır.

d) Kapı ve pencere çerçeveleri dayanıklı paslanmaz materyalden yapılmıştır. Açılabilen dış pencerelerin tamamı sinek, haşere ve kemiricilerin içeri girmesini engelleyecek şekilde pencere teli ile kaplanmıştır.

f) Et ve sakatat gibi yenen maddelerin işlem gördüğü bölümlerde bulunan kapılar otomatik ve iki yönlü çalışır tipte olması sağlanmıştır.

ı) Çalışma yerleri ile temizlik yapılan bütün bölümlerde devamlı, içilebilir nitelikte ve yeterli basınçta sıcak ve soğuk su imkanı ile yeterli sayıda elle ve kolla kumanda edilmeyen tipte musluk bulunmaktadır.

j) Kullanılan aletlerin temizlik ve dezenfeksiyonu için çalışma alanlarının uygun yerlerinde en az +82 0C sıcaklıkta su veya dezenfektan madde içeren kaplar bulundurulmaktadır.

k) Temiz ve kirli bölümler arasında iş akışını engellemeyecek şekilde uygun bir ayırma yapılmış, bölümler arasındaki geçişin zorunlu olduğu durumlarda geçiş yerlerinde uygun bir dezenfeksiyon sistemi bulundurulmaktadır.

l) Kullanılan alet, masa, taşıma kapları, taşıyıcı bantlar ile etle temas eden tüm materyalin ete zarar vermeyecek, kolayca temizlenip dezenfekte edilebilecek nitelikte ve paslanmaz materyalden yapılmıştır

m) Çöplerin, atıkların ve tüketime uygun olmayan et ve sakatatın konulması için su geçirmez, paslanmaz, kolay temizlenir ve dezenfekte edilir nitelikte ve özel işaretli kilitlenebilir yapıda taşıma araçları bulundurulmaktadır.

ö) Kesim kapasitesine göre yeterli büyüklük ve sayıda soğuk depo bulunmakta ve soğuk depolar uygun soğutma ekipmanlarına sahip bulunmaktadır. Bu ekipmanların defrost suyunun atılmasını sağlayan ve tavanda oluşabilecek yoğunlaşma suyunun atılmasına uygun sistemin bulunmaktadır. Karkaslar en fazla +4 0C ve sakatat ise +3 0C soğutulmadan sevk edilmemektedir.


1) Kombinamızın açık ve kapalı hayvan bekleme yerlerinin; büyükbaş hayvanlar için hayvan başına 3 m2, küçükbaş hayvanlar için hayvan başına 0.7 m2, hesabıyla ve kesim kapasitemizin iki katı olacak genişlikte, kolay temizlenip dezenfekte edilebilir özellikte, dayanıklı ve su geçirmez zemin ve hayvanları yemlemek ve sulamak için gerekli düzeneklere ve yeterli su ve drenaj sistemine sahiptir.

2) Rampalar, hayvanların rahatlıkla indirilmesini sağlayacak ve nakil araçlarının yanaşmasına imkan verecek şekildedir.Yan taraflarında hayvanların rampadan çıkmamaları için sağlam parmaklıklar bulunmaktadır.Hayvanların yaralanmasına sebep olabilecek sivri kenarlar ve benzeri yapılar bulunmamaktadır.

3) Hasta ve hasta olmasından şüphe edilen hayvanların muayenesi ve barındırılması için tamamen kapalı, kilitlenebilir ayrı bir bölüm bulunmaktadır..

4) Kesimin yapıldığı salonun; tüm işlemlerin rahatlıkla ve hijyenik olarak yapılabileceği büyüklükte, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için ayrı ayrı bölümler halindedir.Yeterli havalandırma ve buhar tahliyesine imkan verecek bir tavan yüksekliği bulunmaktadır.

5) Hasta veya hastalıktan şüpheli hayvanların kesiminin yapıldığı bölümün; sağlıklı hayvanların kesiminin yapıldığı bölümlerden kesin bir şekilde ayrılmıştır.

6) Kesilecek her büyükbaş hayvan için 1000 litre, her küçükbaş hayvan için 250 litre, tazyikli su imkanı ve bu suyun uygun bir şekilde dezenfeksiyonunu sağlayan bir sistem yapılmıştır.

7) Başı kesilmiş gövde ile zemin arasında en az 25 santimetrelik mesafeyi sağlayacak şekilde bir yükseklik sağlanmış, paslanmaz malzemeden yapılmış veya bu tür malzeme ile kaplanmış, şok muhafaza odaları hariç olmak üzere diğer soğuk odalar ile uygun bağlantıları olan havai ray hattı bulunmaktadır.

10) Mide ve bağırsak içeriğinin boşaltılması, mide ve bağırsakların temizlenmesi ve bunların işlenmesi için yeterli büyüklükte ve gerekli ekipmana sahip ayrı odalar bulunmaktadır.

11) Diğer sakatatın temizlenip hazırlanacağı odalar ve tüm sakatatların depolanacağı soğuk depo bulunmakta,bu soğuk depoda, mide ve bağırsaklarla diğer sakatatın uygun bir fiziki ayırımı sağlanmaktadır.

12) Sakatat ve yan ürünler ile diğer kısımların kesim salonundan uzaklaştırılması; şutlama deliği, taşıma bandı, askılı araba, taşıma kapları gibi bir sistemle hijyenik kurallara uygunluk sağlanmıştır.

13) Boynuz, tırnak, yenmeyen yağlar ve benzeri diğer kısımların tesisten uzaklaştırılıncaya kadar depolanacağı kapalı ve sızdırmasız taşıma kapları ve bunların konulacağı soğuk depo yapılmıştır. Deriler serin çok büyük bir alanda ve tuzlanarak muhafaza edilmektedir.

19) Atık suların uygun bir şekilde tasfiyesi sağlanmakta ve arıtma tesisi bulunmaktadır.

20) Parçalama, kemikten ayırma ve paketleme için yeterli genişlikte, işlemlerin hijyenik kurallara uygun yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmiş alan bulunmaktadır.

2) Paketlenmiş ve paketlenmemiş et ile hazırlanmış et karışımları için ayrı ayrı olmak üzere yeterli kapasitede soğuk ve/veya şok depolar bulunmaktadır.

3) Paket veya ambalaj materyallerinin depolandığı odaların hijyenik koşullara uygun nitelikte ve materyali bulaştırabilecek odalarla hiç bir hava bağlantısı olmayan özelliktedir.

4) Ambalajlama ve paketleme malzemelerinin, ambalajlama ve paketleme odasına hijyenik koşullarda nakledilmesi sağlanmaktadır.

7) Taze et ve sakatat ayrı soğuk depolarda muhafaza edilmektedir...

8)Soğuk hava depoları yeterli kapasitede ve gerekli soğutma sistemine sahiptir.Sıcaklıklarını gösterir digital termometreler bulunmaktadır.

9) Soğuk hava depolarının kapasitesi; 1 m2 ’lik alan için büyükbaş hayvanlarda en fazla 200 kilogram et, küçükbaş hayvanlarda en fazla 100-200 kilogram et, domuzlarda en fazla 150 kilogram et alacak şekildedir.

3) Soğuk depolar karkasların iletilmesi için; kesim salonu, nakliye koridoru, nakliye platformu ve ilgili olduğu diğer bölümlerle uygun bağlantılara sahip havai ray hattına sahiptir.

4) Soğuk depolar içinde karkas, et, sakatat ve bunlara ait ürünlerin tabana veya duvarlara değmeden giriş ve çıkışı ile depolanmasını sağlayan paslanmaz özellikte bir donanım bulunmaktadır.


1) Üretilen et ürünün özelliğine uygun teknik donanıma sahip yeterli büyüklükte üretim, ambalajlama, paketleme oda veya odaları ile soğuk ve/veya şok muhafaza depoları bulunmaktadır.

2) Et ve mamul madde ile temas edecek aletlerin, makinelerin, kapların ve masaların çatlama, çizilme ve kırılmalara karşı dayanıklı, temizlik ve dezenfeksiyona uygun ve paslanmaz materyalden yapılmıştır.

3) Mamul maddelere katılan yardımcı maddelerin ve katkı maddelerinin depolanması için ayrı odalar bulunmaktadır.

4) Ambalajlanmış ve/veya paketlenmiş mamul maddeler ile ambalajlanmamış ve/veya paketlenmemiş mamul maddeler ayrı soğuk depolarda muhafaza edilmektedir.

5) Dumanlama, kurutma ve olgunlaştırma için ayrı ayrı odalar bulunmaktadır.


1) Mide ve bağırsak içinin boşaltılması ve temizlenmesi ve bunların işlenmesi için yeterli büyüklükte ve gerekli ekipmana sahip ayrı odalar bulunmaktadır.

2) Diğer sakatatların temizlenip hazırlanacağı ayrı oda bulunmaktadır.

3) Sakatatların paketlenmesi için ayrı bir bölüm gereklidir.

4) Sakatatların nakledileceği ve/veya işleneceği zamana kadar muhafaza edileceği soğuk depo bulunmaktadır.

b) Et ve et ürünleri ile temasta bulunan personel, kolay temizlenebilir, açık renkli temiz başlık, çizme veya özel ayakkabı, eldiven, çalışma kıyafetleri ve koruyucu kıyafetler giymekte, ve bu kıyafetlerin renkleri kirli ve temiz bölümlerde çalışanlar için farklı olmaktadır. Her çalışma günü başında temiz çalışma kıyafetleri giyilmekte ve gerektiğinde gün içerisinde bu kıyafetleri değiştirilmektedir.

c) Et ve et ürünleri ile uğraşan tüm personel gün boyunca birçok kez, özellikle işe ara verip tekrar başladığında ellerini iyice temizlemekte ve dezenfekte etmektedir.. Hasta hayvan veya enfekte et ve diğer maddelere dokunan kişiler ellerini, kollarını ve kullandıkları aletleri önce soğuk su ve sonra sıcak su ile dikkatlice yıkadıktan sonra dezenfekte etmektedir.

ç) Et ve et ürünleri ile ilgili hiçbir bölümde sigara içilmemektedir.

g) Haşere, kemirici ve diğer zararlılara karşı bir program dahilinde periyodik olarak mücadele yapılmaktadır.

k) Kullanılan tüm alet ve ekipmanın düzenli olarak temizlik ve bakımı yapılmakta, bunlar çalışma günü boyunca ve iş bitiminde dikkatlice temizlenip, dezenfekte edilmekte, amacı dışında ve ilgili bulunduğu bölüm dışında kullanılmamakta ve bulundurulmamaktadır.

a) Parçalama, kemikten ayırma, ambalajlama ve paketleme sırasında etin iç sıcaklığının +4 0C veya daha düşük olması, karaciğer, böbrek ve başın sıcaklığının +3 0C veya daha düşük olması, parçalama odasının sıcaklığının da +12 0C yi geçmemesine dikkat edilmektedir.

ç) Parçalama işlemi sonucunda ortaya çıkan artıklar kapaklı kaplarda toplanarak en kısa sürede çalışma alanlarından uzaklaştırılmaktadır.

c) Et Ürününün teknolojisi başka bir sıcaklık derecesini gerektirmedikçe et ürünleri üretim işlemlerinin yapıldığı odaların sıcaklığı +12 0C’yi geçmemektedir.

d) Et ve sakatat, hemen işlem görmeyecek ise soğuk depo veya şok muhafaza deposuna alınmakta ve taze etlerin +4 0C ve sakatatın +3 0C, dondurulmuş et ve sakatatın -12 0C ve derin dondurulmuş et ve sakatatın -18 0C sıcaklıktan daha yüksek dereceli odalarda depolanmamasına dikkat edilmektedir.

a) Kasaplık hayvanların, etlerin, hazırlanmış et ve hazırlanmış et karışımlarının, sakatatın ve mamul maddelerin nakliyesinde kullanılan taşıma araçlarının her taşıma sonunda deşarjlı özel bir bölümde yıkanması ve dezenfekte edilmesi sağlanmaktadır.

b) Etler, hazırlanmış et ve hazırlanmış et karışımları, sakatat ve mamul maddeler uygun soğutma sistemine sahip araçlarla taşınmaktadır.Bu taşıtlar taşıma süresince istenilen sıcaklığı muhafaza edecek nitelikte ve iç yüzeyleri; düzgün, paslanmaz ve bunların organoleptik özelliklerini etkilemeyecek veya bu maddeleri insan sağlığına zararlı hale getirmeyecek bir malzemeden yapılmıştır.Temizlik ve dezenfeksiyona uygun niteliktedir. Yükleme ve boşaltmanın daha kolay ve hijyenik olarak yapılması için araçlarda uygun düzenekler bulunmaktadır.

c) Taşıma araçları içinde paketlenmemiş etleri paketlenmiş et ve sakatattan koruyacak uygun bir fiziki ayırma sağlanmadıkça nakiller aynı araçla yapılmamaktadır.

ç) Temizlenmemiş veya haşlanmamış işkembe; deriler, yüzülmemiş baş ve ayaklar et, iç organ veya mamul maddeler ile birlikte taşınmamaktadır.

d) Donmuş olanlar hariç karkaslar yarım veya çeyrek parçalar halinde taşıma araçlarında asılı ve uygun bir ambalajla sarılı olarak nakledilmektedir.

e) Diğer parçalar ve sakatat paslanmaz taşıma kapları ile paketlenmiş olarak veya su ve yağ sızdırmasız kaplar içerisinde nakledilmektedir.

f) Yükleme ve sevk yerleri etin ve diğer ürünlerin rahatlıkla ve hijyenik olarak yüklenmesini sağlayacak ve nakil araçlarının yanaşmasına imkan verecek yapıdadır.Copyright © Aygüler Dericilik Ltd. Şti. Tüm Hakları Saklıdır.   /   www.ayguler.com.tr Designed by    /   Dadas Hosting
Adres : Fatih Mah. 3124 Sok. No: 2 Kazan/ANKARA
TEL : (0312) 814 43 73 - 814 38 45 - 814 38 05
FAX : (0312) 814 43 74
email : info@ayguler.com.tr